Posted by: admin Category: Smart Network Comments: 0

[:en]Digitalization of the electric energy market

The increasing share of dispersed and flexible energy sources brings technological and business challenges as well as opportunities. Well-developed networks will be required from the technological aspect, which will enable secure, quality and reliable supply through:

 • Efficient cooperation of energy systems with dispersed resources (renewable energy sources, electric vehicles etc.),
 • Energy storage possibilities (energy containers),
 • Efficient management of flexible energy sources (production and offtake).

 

Globally and in Europe, examples of successful practices and pilot projects can be found that develop, demonstrate and validate the latest technologies to support the realisation of current changes and targeted directions. Technological development in the IoT – Internet of Things and the IoE – Internet of Everything enables:

 • The connection of systems and devices for achieving control over the situation of processes, topology and facilities in (almost) real-time – support for improving supply quality (continuous power supply, voltage quality),
 • Energy flexibility in (almost) real-time for achieving network optimization for maximum penetration of dispersed sources,
 • The storage and conversion of energy surplus for achieving network optimization for maximum penetration of renewable sources.

 

Connectivity, interoperability, standardization, security and reliability are key directions of development for such solutions. Some technologies might not yet be commercially mature, but we can expect them to play an important role in the future years. Systems for efficient management of flexible energy sources should represent important tools of the future for providing efficient use of the existing energy infrastructure and at the same time reducing the pressure of investments or conventional increase of portable capacities for primary infrastructure. Such systems also enable preventive maintenance and reduction of technical losses. Advanced forecast algorithms enable them to become intelligent and to efficiently manage flexible sources of electric energy.

It must be also pointed out that digitalization supports a service-oriented economy on the electric energy market. Beside efficiency, the availability of data in (almost) real-time, the connectivity of systems and automation also bring to electricity distribution companies opportunities for the implementation of advanced data services, network services, new services and for the improvement of the commercial quality of existing services.

 

Advanced systems for efficient management of flexible energy sources – experience of Solvera Lynx 

The solutions we present in the Smart networks segment support the implementation of energy flexibility and offtake adaptation:

 • Aggregation platform; supports the implementation of energy flexibility by inclusion in the system of tertiary and secondary reserve (negative, positive)

The concept of including industrial users into the tertiary reserve system currently predicts the role of an aggregator with the purpose of aggregation of flexibility sources or their availability, aggregation of offtake forecast, calculation of activation success and activation calculation.

The aggregation platform receives data on the availability and characteristics of flexibility sources from local platforms for efficient energy management. Directly from the flexibility source is also possible. Prediction algorithms enable the aggregation of offtake prediction. The calculation of activation success is executed on the basis of the calculation procedure for activation success which also represents the basis for the calculation of activation.

 • System for offtake management of household clients; developed in the Slovenian-Japanese NEDO smart networks project.
 • Local platform for efficient and flexible energy management; for supporting the implementation of energy efficiency and flexibility of industrial and other business customers.

 

In accordance with the field of operation, the detected technological trends and changes in the electric energy market, Solvera Lynx as a provider of efficient and flexible energy management solutions is also included in the implementation of research and development and pilot projects which are focused on the development, integration and validation of such technologies. The software and communication solutions of the company are the result of own development and established as GemaLogic® and ComBox.L® trademarks https://www.solvera-lynx.com/sl/ .

 

References

[1] European Commission (2017) Directive of the European Parliament on the promotion of the use of energy from renewable sources (renewal). Available at https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/COM-2016-767-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF

[2] European Parliament (2016). Resolution of the European Parliament from 23 June 2016 about the progress report in renewable energy. Available at https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/COM-2016-767-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF

[3] Energy Agency RS (2017). Regulatory changes for establishing the new role of “active customer” on the market. Consultation document. Available at https://www.agen-rs.si/documents/10926/106759/Regulativne-spremembe-za-vzpostavitev-nove-vloge-na-trgu-Aktivni-odjemalec/6a00e54d-e9c8-419f-99a4-e7e2dcf0c3b9[:sl]Energetski cilji, resolucije, ukrepi

 Zavedati se moramo: Evropa si je zadala ambiciozen cilj – postati vodilna na področju obnovljivih virov energije. Ta cilj naj bi zajemal na eni strani večjo uporabo obnovljivih virov energije, na drugi strani pa tudi zagotovitev dobave ključnih komponent s strani evropskih podjetij. Evropska komisija se zaveda, da so naložbe v energijo iz obnovljivih virov in naložbe v energijsko učinkovitost ter posodobitev in povezovanje evropskih trgov energije bistvene za razogličenje gospodarstva EU, kot tudi za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. [1] Junija 2016 je Evropski parlament v dokumentu Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov za segment električne energije med drugim izpostavil [2]:

 • pomembnost celostnega pristopa k energetski politiki, ki bo obsegal razvoj in ureditev omrežja, skladiščenje, upravljanje povpraÅ¡evanja in izboljÅ¡anje energijske učinkovitosti ter povečanje deleža obnovljivih virov energije;
 • potrebo, da se proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov na vseh ravneh bolje vključi v sisteme distribucije in prenosa električne energije, pri tem pa upoÅ¡tevas premembe v smeri oblikovanja prožnega in decentraliziranega modela proizvodnje energije, ki upoÅ¡teva trg;
 • potrebo po posodobitvi omrežij ter uporabo skladiščenja in prilagajanja odjema.

 

Skratka; priporoča se usmeritev v oblikovanje prožnih trgov na strani ponudbe in povpraševanja, da bi vanje lahko vključili proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ki zahteva prilagoditev omrežij ter razvoj novih tehnologij skladiščenja. Tehnologije skladiščenja se obravnavajo kot pomemben element k zagotavljanju višjega deleža vključevanja energije iz obnovljivih virov in k uravnovešenju omrežja ter iskanju načinov za skladiščenje presežka proizvedene energije iz obnovljivih virov.

Prav tako resolucija poudarja potrebo po obveščenosti odjemalcev in razpoložljivost mehanizmov za udeležbo na energetskih trgih – torej; razpoložljivost mehanizmov dinamičnih, tržnih cen, da bi se zagotovilo potrebno proizvodnjo in omogočilo pameten in učinkovit odjem različnih skupin odjemalcev.

Nadalje; z namenom pospešitve nadaljnjega razvoja trga z električno energijo je Evropska komisija novembra 2016 tudi predlagala t.i. Zimski sveženj, ki prinaša predloge novih direktiv in uredb neposredno s področja trga z električno energijo. Med drugim predvideva možnost sodelovanja odjemalca na trgu s prilagajanjem odjema. Tako sodelovanje naj bi potekalo preko agregatorjev. Agregator in neodvisni agregator sta nova udeleženca na trgu z električno energijo, ki s ponujanjem prožnosti svojih odjemalcev, vključno s tistimi, ki izvajajajo samooskrbo, ter svojih proizvajalcev sodelujeta na kakršnemkoli organiziranem trgu z energijo. Prilagajanje odjema je v predlogu direktive definirano kot odziv končnih odjemalcev na tržne signale oz. spodbude v smislu spremembe profila porabe posamično ali v skupini; s ciljem prodaje, zmanjšanja ali povečanja porabe; po ceni, ki je dosežena na trgu. [3]

Digitalizacija trga električne energije

Povečujoči se delež razpršenih in fleksibilnih virov energije prinašajo tehnološke in poslovne izzive, kot tudi priložnosti. S tehnološkega vidika bo potrebno zagotoviti dobro razvita omrežja, ki bodo omogočala varno, kakovostno in zanesljivo oskrbo preko:

 • učinkovitega sodelovanja energetskih sistemov z razprÅ¡enimi viri (obnovljivi viri energije, električna vozila…),
 • možnosti skladiščenja energije (hranilniki energije),
 • učinkovitega upravljanje fleksibilnih virov energije (proizvodnja in odjem).

V svetu, kot tudi v Evropi, je v zadnjih letih možno zaslediti primere uspeÅ¡nih praks in pilotnih projektov, ki razvijajo, demonstrirajo in validirajo najnovejÅ¡e tehnologije za podporo uresničevanju izpostavljenim spremembam in usmeritvam. TehnoloÅ¡ki razvoj na področjih interneta stvari (ang. IoT – Internet of Things) in interneta vsega (ang. IoE – Internet of Everything) omogoča:

 • povezovanje sistemov in naprav za doseganje nadzora nad stanjem procesov, topologije in objektov v (skoraj) realnem času – podpora izboljÅ¡anju kakovosti oskrbe (neprekinjenost napajanja, kakovost napetosti),
 • izvajanje energetske fleksibilnosti v (skoraj) realnem času za doseganje optimizacije omrežja za maksimalno penetracijo razprÅ¡enih virov,
 • shranjevanje in pretvorbo viÅ¡kov energije za doseganje optimizacije omrežja za maksimalno penetracijo obnovljivih virov.

Povezljivost, interoperabilnost, standardizacija, varnost in zanesljivost so ključne smeri razvoja tovrstnih rešitev. Nekatere tehnologije morda trenutno še niso dovolj komercialno zrele, pričakovati pa je, da bodo v prihodnjih letih imele pomembno vlogo. Sistemi za učinkovito upravljanje fleksibilnih virov energije naj bi predstavljali pomembna orodja prihodnosti za zagotavljanje učinkovitejšega izkoriščanja obstoječe energetske infrastrukture in obenem zmanjševanja pritiska za investicije oz. konvencionalno povečevanje prenosnih kapacitet primarne infrastrukture. Prav tako tovrstni sistemi omogočajo preventivno vzdrževanje in zmanjševanje tehničnih izgub. Napredni napovedni algoritmi jim omogočajo, da postajajo pametni in učinkovito upravljanjo fleksibilne vire električne energije.

Izpostaviti velja tudi, da tudi na trgu električne energije digitalizacija podpira storitveno usmerjeno ekonomijo. Razpoložljivost podatkov v (skoraj) realnem času, povezljivost sistemov in avtomatizacija elektrodistribucijskim podjetjem poleg učinkovitosti prinašata priložnosti za izvajanje naprednih podatkovnih storitev, storitev na omrežju, izvajanje novih storitev in izboljšanje komercialne kakovosti obstoječih storitev.

Napredni sistemi za učinkovito upravljanje fleksibilnih virov energije – izkuÅ¡nje Solvera Lynx nove tehnologije za energetiko d.o.o.

Solvera Lynx je lansko leta praznovala 15 letnico svojega delovanja na področju zagotavljanja celovitih reÅ¡itev in storitev za podporo učinkovitemu upravljanju z energijo. NaÅ¡e celovite reÅ¡itve za upravljanje z energijo danes pokrivajo tri stebre sodobnih energetskih praks: Energetski monitoring, Učinkovita raba energije, Pametna omrežja. Na področju energetskega monitoringa s svojimi reÅ¡itvami in svetovanjem do boljÅ¡ih rezultatov pomagamo Å¡tevilnim distributerjem plina, električne energije, železnicam, kot tudi industriji. Med drugim jih podpiramo pri spremljanju rabe energije (obdelava, vizualizacija podatkov), zagotavljanju nadzora nad razprÅ¡enimi viri energije (spremljanje stanja, alarmiranje…), agregiranju in analitiki podatkov ter izdelavi napovedi, temelječih na naprednih napovednih modelih. Na področju energetske učinkovitosti se družba lahko pohvali z več kot 120-timi referencami v različnih industrijah, kot tudi v storitvenih dejavnostih. Zagotavljamo napredne analize podatkov, spremljanje ključnih indikatorjev energetske učinkovitosti, ciljno spremljanje rabe energije.

Rešitve, ki jih predstavljamo v segmentu Pametna omrežja podpirajo izvajanje energetske fleksibilnosti in prilagajanje odjema:

 1. Agregatorska platforma; za podporo izvajanju energetske fleksibilnosti z vključevanjem v sistem terciarne in sekundarne rezerve (negativna, pozitivna),

 

Koncept vključevanja industrijskih uporabnikov v sistem terciarne rezerve trenutno predvideva vlogo agregatorja z namenom: agregacije virov fleksibilnosti oz. njihove razpoložljivosti, agregacije napovedi odjema, izračuna uspešnosti aktivacije, obračuna aktivacije.

Razpoložljivost in karakteristike virov fleksibilnosti agregatorska platforma pridobiva iz lokalnih platform za učinkovito upravljanje z energijo. Lahko tudi neposredno iz vira fleksibilnosti. Napovedni algoritmi omogočajo agregacijo napovedi odjema. Izračunavanje uspešnosti aktivacije se izvaja na osnovi procedure izračuna uspešnosti aktivacije, ki predstavlja tudi osnovo za obračun aktivacije.

 1. Sistem za upravljanje odjema gospodinjskih odjemalcev; razvit v okviru slovensko-japonskega projekta pametnih omrežij NEDO.
 1. Lokalna platforma za učinkovito in fleksibilno energetsko upravljanje; za podporo izvajanju energetske učinkovitosti in fleksibilnosti industrijskih in drugih poslovnih odjemalcev.

 

Skladno s področjem delovanja, zaznanimi tehnološkimi trendi in spremembami na trgu električne energije se Solvera Lynx kot ponudnik rešitev za učinkovito in fleksibilno upravljanje z energijo vključuje tudi v izvajanje raziskovalno-razvojnih in pilotnih projektov, ki se usmerjajo v razvoj, integracijo in validacijo tovrstnih tehnologij. Programske in komunikacijske rešitve družbe so rezultat lastnega razvoja, uveljavljene kot blagovni znamki GemaLogic® in ComBox.L® https://www.solvera-lynx.com/sl/ .[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *