Posted by: admin Category: Energy Digitalization Comments: 0

[:en]The increasing share of flexible sources of energy brings technological and business challenges as well as opportunities. From a technological point of view, it will be necessary to provide well-developed networks that will enable safe, high-quality and reliable supply through:

 • efficient cooperation of energy systems with diffuse sources (renewable energy sources, electric vehicles …),
 • energy storage options (energy storage)
 • efficient management of energy flexibility (production and consumption)
 • efficient management of primary and secondary electrical equipment.

 

Connectivity, interoperability, security and reliability are the key directions for the development of such solutions. Some technologies may not currently be commercially mature enough, but it is expected that they will play an important role in the coming years. Systems for efficient management of flexible energy sources should be considered as important tools for the future in order to ensure a more efficient use of existing energy infrastructure and at the same time reducing the pressure for investments, conventional increase in the transmission capacities of the primary infrastructure. Also, such systems already allow preventive maintenance and reduction of technical losses. It is expected that advanced predictive algorithms will allow smart and efficient management of flexible sources of electricity.

Digital revolution is in the progress. It’s a fact. It is possible to recognize that, on average, Slovenian companies follow technological developments and introduce advanced technologies into their processes; crucial as a bit less important. Requirements for lean business execution and achievement of high quality products services require a focus on digitization in all areas; both in the processes of development of new products, in the production processes, as well as in the processes of managing relations with customers and suppliers. In any case, also in the field of employee relations management. This kind of investment is supposed to be a direction. It should be implemented continuously. They should not be considered as a one-time contribution. Otherwise, many companies are aware that the introduction of the latest technologies and ensuring their connectivity and their smart management are needed today in all areas of the company’s business and is one of the ways of achieving the competitive advantage of the company. Slovenia is no exception in this area.

In Slovenia as well as in Europe and globally, in recent years, examples of successful practices and pilot projects that develop, demonstrate and validate the latest technologies to support the implementation of the above-mentioned changes and orientations can be traced. Technological developments in the fields of the Internet of Things and the Internet enable all power companies:

 • integration of systems and devices for achieving control over state of processes, topology and objects in (almost) real time – support for improvement of quality of supply (power continuity, voltage quality)

 

It should be pointed out that in addition to the direct economic effects of the introduction of advanced technologies in the electricity market, digitization supports the service-oriented economy. In addition to efficiency, the availability of data in (almost) real time, system connectivity and automation in addition to efficiency offer opportunities for the provision of advanced data services, network services, the provision of new services and the improvement of the commercial quality of existing services. Advanced data analysis will lead to new insights, behaviors and new business models.

 

Read more in Energetika.NET article here (SLO)[:sl]Povečujoči se delež razpršenih in fleksibilnih virov energije prinašajo tehnološke in poslovne izzive, kot tudi priložnosti. S tehnološkega vidika bo potrebno zagotoviti dobro razvita omrežja, ki bodo omogočala varno, kakovostno in zanesljivo oskrbo preko:

 • učinkovitega sodelovanja energetskih sistemov z razprÅ¡enimi viri (obnovljivi viri energije,
 • električna vozila…),
 • možnosti skladiščenja energije (hranilniki energije),
 • učinkovitega upravljanja virov energetske fleksibilnosti (proizvodnja in odjem)
 • učinkovitega upravljanja s primarno in sekundarno elektroenergetsko opremo.

Povezljivost, interoperabilnost, varnost in zanesljivost so ključne smeri razvoja tovrstnih rešitev. Nekatere tehnologije morda trenutno še niso dovolj komercialno zrele, pričakovati pa je, da bodo v prihodnjih letih imele pomembno vlogo. Sistemi za učinkovito upravljanje fleksibilnih virov energije naj bi predstavljali pomembna orodja prihodnosti za zagotavljanje učinkovitejšega izkoriščanja obstoječe energetske infrastrukture in obenem zmanjševanja pritiska za investicije oz. konvencionalno povečevanje prenosnih kapacitet primarne infrastrukture. Prav tako tovrstni sistemi že danes omogočajo preventivno vzdrževanje in zmanjševanje tehničnih izgub. Pričakovati je, da bodo napredni napovedni algoritmi omogočali, da postajajo pametni in učinkovito upravljanjo fleksibilne vire električne energije.

Digitalna revolucija je v teku. To je dejstvo. Prepoznati je možno, da v povprečju slovenske družbe sledijo tehnološkemu razvoju in uvajajo napredne tehnologije v svoje procese; ključne kot malo manj pomembne. Zahteve po vitkem izvajanju posla in doseganju visoke kvalitete izdelkov oz. storitev zahtevajo usmeritev v digitalizacijo na vseh področjih; tako v procesih razvoja novih izdelkov, v proizvodnih procesih, kot tudi v procesih upravljanja odnosov s kupci in dobavitelji. Vsekakor tudi na področju upravljanja odnosov z zaposlenimi. Tovrstna vlaganja naj bi bila usmeritev. Izvajala naj bi se kontinuirano. Obravnavajo naj se ne kot enkraten vložek. Sicer pa se mnoge družbe zavedajo, da uvajanje najnovejših tehnologij in zagotavljanje njihove povezljivosti ter njihovo pametno upravljanje danes potrebno na vseh področjih poslovanja družbe in predstavlja enega izmed načinov doseganja konkurenčne prednosti družbe. Slovenija na tem področju ni izjema.

V Sloveniji kot tudi v Evropi in globalno je v zadnjih letih možno zaslediti primere uspešnih praks in pilotnih projektov, ki razvijajo, demonstrirajo in validirajo najnovejše tehnologije za podporo uresničevanju zgoraj izpostavljenim spremembam in usmeritvam. Tehnološki razvoj na področjih interneta stvari in interneta vsega elektroenergetskim družbam omogoča:

 • povezovanje sistemov in naprav za doseganje nadzora nad stanjem procesov, topologije in objektov v (skoraj) realnem času – podpora izboljÅ¡anju kakovosti oskrbe (neprekinjenost napajanja, kakovost napetosti),

 

Izpostaviti velja, da poleg direktnih ekonomskih učinkov uvedbe naprednih tehnologij na trgu električne energije digitalizacija podpira storitveno usmerjeno ekonomijo. Razpoložljivost podatkov v (skoraj) realnem času, povezljivost sistemov in avtomatizacija elektrodistribucijskim podjetjem poleg učinkovitosti prinašajo priložnosti za izvajanje naprednih podatkovnih storitev, storitev na omrežju, izvajanje novih storitev in izboljšanje komercialne kakovosti obstoječih storitev. Napredna analitika podatkov bo pripeljala do novih spoznanj, vedenj in novih poslovnih modelov.

Preberite več v članku Energetika.NET tukaj[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *