Posted by: admin Category: Uncategorized Comments: 0

 

DEKORA – PAMETNA DEKORACIJA IN FUNKCIONALIZACIJA EMBSTEKLA

Z namenom krepitve globalnega tržnega položaja preko tehnološko prebojnih produktov in proizvodnih procesov, Steklarna Hrastnik, kot lastnik procesov in posla, kjer bo postavljena demonstracijska proizvodnja linija, v konzorcij združuje partnerje (RC eNeM, Solvera Lynx, Grec), katerih napredni produkti in storitve bodo komplementarno omogočili pilotni razvoj in demonstracijo linije proizvodnje naprednega embalažnega stekla, ki odgovarja izpostavljenim potrebam nove dobe:

1. Dvig dodane vrednosti produktov z upoštevanjem trendov digitalizacije, personalizacije in večje transparentnosti (cilj: razvoj novega tehnološkega postopka za avtomatski nanos funkcionalnih materialov na embalažno steklo in integracija elektronske komponente v pametno nalepko za embalažo).

2. Proizvodnja produktov na trajnosten način (cilj: Zmanjšati okoljski vpliv materialov uporabljenih za izdelavo embalaže)

3. Avtomatizacija in digitalizacija procesov z upoštevanjem sodobnih standardov za varnost, zdravje in udobje na delovnem mestu – implementacija naprednega industrijskega okolja, ki nagovarja izzive starajoče se delovne sile).

Z demonstracijo novega tehnološkega postopka za avtomatski nanos funkcionalnih materialov na embalažno steklo, pridobitvi popolnoma inovativne proizvodnje linije ter realizacijo naprednega industrijskega okolja z integracijo najnovejših tehnologij, konzorcij kot prvi v širši regiji (in prebojno v svetu) predstavlja postopke, tehnologije in pristope industrije proizvodnje embalažnega stekla prihodnosti.

Za demonstracijo novega tehnološkega procesa proizvodnje embalažnega stekla – za avtomatski nanos funkcionalnih materialov v naprednem industrijskem okolju – je poleg razvojnih aktivnosti predvidena tudi investicija v najmodernejšo strojno opremo in njeno nadgradnjo; katere vrednost predstavlja več kot 50% skupne vrednosti projekta.

PRI PROJEKTU SODELUJEJO:

OSNOVNI PODATKI PROJEKTA:

  • Datum začetka operacije: 01. 09. 2019
  • Datum konca operacije: 31. 05. 2022
  • Višina skupnih stroškov projekta: 7.671.107,21 EUR
  • Višina upravičenih stroškov projekta: 6.615.327,21 EUR
  • Znesek sofinanciranja projekta: 2.576.272,63 EUR
  • Kontaktna oseba: Tomaž Buh, vodja razvoja programskih rešitev, Solvera Lynx d.o.o.

JAVNI RAZPIS JE SOFINANCIRAN S POMOČJO:

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.