ELEKTRIFIKACIJA IN INTEGRACIJA RAZPRŠENIH VIROV ENERGIJE – PRILOŽNOSTI IN IZZIVI

< nazaj do vseh objav
ELEKTRIFIKACIJA IN INTEGRACIJA RAZPRŠENIH VIROV ENERGIJE – PRILOŽNOSTI IN IZZIVI

smart-network

ELEKTRIFIKACIJA IN INTEGRACIJA RAZPRŠENIH VIROV ENERGIJE – PRILOŽNOSTI IN IZZIVI

Energetski cilji, resolucije, ukrepi

 Zavedati se moramo: Evropa si je zadala ambiciozen cilj – postati vodilna na področju obnovljivih virov energije. Ta cilj naj bi zajemal na eni strani večjo uporabo obnovljivih virov energije, na drugi strani pa tudi zagotovitev dobave ključnih komponent s strani evropskih podjetij. Evropska komisija se zaveda, da so naložbe v energijo iz obnovljivih virov in naložbe v energijsko učinkovitost ter posodobitev in povezovanje evropskih trgov energije bistvene za razogličenje gospodarstva EU, kot tudi za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. [1] Junija 2016 je Evropski parlament v dokumentu Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku na področju energije iz obnovljivih virov za segment električne energije med drugim izpostavil [2]:

 • pomembnost celostnega pristopa k energetski politiki, ki bo obsegal razvoj in ureditev omrežja, skladiščenje, upravljanje povpraševanja in izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanje deleža obnovljivih virov energije;
 • potrebo, da se proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov na vseh ravneh bolje vključi v sisteme distribucije in prenosa električne energije, pri tem pa upoštevas premembe v smeri oblikovanja prožnega in decentraliziranega modela proizvodnje energije, ki upošteva trg;
 • potrebo po posodobitvi omrežij ter uporabo skladiščenja in prilagajanja odjema.

 

Skratka; priporoča se usmeritev v oblikovanje prožnih trgov na strani ponudbe in povpraševanja, da bi vanje lahko vključili proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ki zahteva prilagoditev omrežij ter razvoj novih tehnologij skladiščenja. Tehnologije skladiščenja se obravnavajo kot pomemben element k zagotavljanju višjega deleža vključevanja energije iz obnovljivih virov in k uravnovešenju omrežja ter iskanju načinov za skladiščenje presežka proizvedene energije iz obnovljivih virov.

Prav tako resolucija poudarja potrebo po obveščenosti odjemalcev in razpoložljivost mehanizmov za udeležbo na energetskih trgih – torej; razpoložljivost mehanizmov dinamičnih, tržnih cen, da bi se zagotovilo potrebno proizvodnjo in omogočilo pameten in učinkovit odjem različnih skupin odjemalcev.

Nadalje; z namenom pospešitve nadaljnjega razvoja trga z električno energijo je Evropska komisija novembra 2016 tudi predlagala t.i. Zimski sveženj, ki prinaša predloge novih direktiv in uredb neposredno s področja trga z električno energijo. Med drugim predvideva možnost sodelovanja odjemalca na trgu s prilagajanjem odjema. Tako sodelovanje naj bi potekalo preko agregatorjev. Agregator in neodvisni agregator sta nova udeleženca na trgu z električno energijo, ki s ponujanjem prožnosti svojih odjemalcev, vključno s tistimi, ki izvajajajo samooskrbo, ter svojih proizvajalcev sodelujeta na kakršnemkoli organiziranem trgu z energijo. Prilagajanje odjema je v predlogu direktive definirano kot odziv končnih odjemalcev na tržne signale oz. spodbude v smislu spremembe profila porabe posamično ali v skupini; s ciljem prodaje, zmanjšanja ali povečanja porabe; po ceni, ki je dosežena na trgu. [3]

Digitalizacija trga električne energije

Povečujoči se delež razpršenih in fleksibilnih virov energije prinašajo tehnološke in poslovne izzive, kot tudi priložnosti. S tehnološkega vidika bo potrebno zagotoviti dobro razvita omrežja, ki bodo omogočala varno, kakovostno in zanesljivo oskrbo preko:

 • učinkovitega sodelovanja energetskih sistemov z razpršenimi viri (obnovljivi viri energije, električna vozila…),
 • možnosti skladiščenja energije (hranilniki energije),
 • učinkovitega upravljanje fleksibilnih virov energije (proizvodnja in odjem).

V svetu, kot tudi v Evropi, je v zadnjih letih možno zaslediti primere uspešnih praks in pilotnih projektov, ki razvijajo, demonstrirajo in validirajo najnovejše tehnologije za podporo uresničevanju izpostavljenim spremembam in usmeritvam. Tehnološki razvoj na področjih interneta stvari (ang. IoT – Internet of Things) in interneta vsega (ang. IoE – Internet of Everything) omogoča:

 • povezovanje sistemov in naprav za doseganje nadzora nad stanjem procesov, topologije in objektov v (skoraj) realnem času – podpora izboljšanju kakovosti oskrbe (neprekinjenost napajanja, kakovost napetosti),
 • izvajanje energetske fleksibilnosti v (skoraj) realnem času za doseganje optimizacije omrežja za maksimalno penetracijo razpršenih virov,
 • shranjevanje in pretvorbo viškov energije za doseganje optimizacije omrežja za maksimalno penetracijo obnovljivih virov.

Povezljivost, interoperabilnost, standardizacija, varnost in zanesljivost so ključne smeri razvoja tovrstnih rešitev. Nekatere tehnologije morda trenutno še niso dovolj komercialno zrele, pričakovati pa je, da bodo v prihodnjih letih imele pomembno vlogo. Sistemi za učinkovito upravljanje fleksibilnih virov energije naj bi predstavljali pomembna orodja prihodnosti za zagotavljanje učinkovitejšega izkoriščanja obstoječe energetske infrastrukture in obenem zmanjševanja pritiska za investicije oz. konvencionalno povečevanje prenosnih kapacitet primarne infrastrukture. Prav tako tovrstni sistemi omogočajo preventivno vzdrževanje in zmanjševanje tehničnih izgub. Napredni napovedni algoritmi jim omogočajo, da postajajo pametni in učinkovito upravljanjo fleksibilne vire električne energije.

Izpostaviti velja tudi, da tudi na trgu električne energije digitalizacija podpira storitveno usmerjeno ekonomijo. Razpoložljivost podatkov v (skoraj) realnem času, povezljivost sistemov in avtomatizacija elektrodistribucijskim podjetjem poleg učinkovitosti prinašata priložnosti za izvajanje naprednih podatkovnih storitev, storitev na omrežju, izvajanje novih storitev in izboljšanje komercialne kakovosti obstoječih storitev.

Napredni sistemi za učinkovito upravljanje fleksibilnih virov energije – izkušnje Solvera Lynx nove tehnologije za energetiko d.o.o.

Solvera Lynx je lansko leta praznovala 15 letnico svojega delovanja na področju zagotavljanja celovitih rešitev in storitev za podporo učinkovitemu upravljanju z energijo. Naše celovite rešitve za upravljanje z energijo danes pokrivajo tri stebre sodobnih energetskih praks: Energetski monitoring, Učinkovita raba energije, Pametna omrežja. Na področju energetskega monitoringa s svojimi rešitvami in svetovanjem do boljših rezultatov pomagamo številnim distributerjem plina, električne energije, železnicam, kot tudi industriji. Med drugim jih podpiramo pri spremljanju rabe energije (obdelava, vizualizacija podatkov), zagotavljanju nadzora nad razpršenimi viri energije (spremljanje stanja, alarmiranje…), agregiranju in analitiki podatkov ter izdelavi napovedi, temelječih na naprednih napovednih modelih. Na področju energetske učinkovitosti se družba lahko pohvali z več kot 120-timi referencami v različnih industrijah, kot tudi v storitvenih dejavnostih. Zagotavljamo napredne analize podatkov, spremljanje ključnih indikatorjev energetske učinkovitosti, ciljno spremljanje rabe energije.

Rešitve, ki jih predstavljamo v segmentu Pametna omrežja podpirajo izvajanje energetske fleksibilnosti in prilagajanje odjema:

 1. Agregatorska platforma; za podporo izvajanju energetske fleksibilnosti z vključevanjem v sistem terciarne in sekundarne rezerve (negativna, pozitivna),

 

Koncept vključevanja industrijskih uporabnikov v sistem terciarne rezerve trenutno predvideva vlogo agregatorja z namenom: agregacije virov fleksibilnosti oz. njihove razpoložljivosti, agregacije napovedi odjema, izračuna uspešnosti aktivacije, obračuna aktivacije.

Razpoložljivost in karakteristike virov fleksibilnosti agregatorska platforma pridobiva iz lokalnih platform za učinkovito upravljanje z energijo. Lahko tudi neposredno iz vira fleksibilnosti. Napovedni algoritmi omogočajo agregacijo napovedi odjema. Izračunavanje uspešnosti aktivacije se izvaja na osnovi procedure izračuna uspešnosti aktivacije, ki predstavlja tudi osnovo za obračun aktivacije.

 1. Sistem za upravljanje odjema gospodinjskih odjemalcev; razvit v okviru slovensko-japonskega projekta pametnih omrežij NEDO.
 1. Lokalna platforma za učinkovito in fleksibilno energetsko upravljanje; za podporo izvajanju energetske učinkovitosti in fleksibilnosti industrijskih in drugih poslovnih odjemalcev.

 

Skladno s področjem delovanja, zaznanimi tehnološkimi trendi in spremembami na trgu električne energije se Solvera Lynx kot ponudnik rešitev za učinkovito in fleksibilno upravljanje z energijo vključuje tudi v izvajanje raziskovalno-razvojnih in pilotnih projektov, ki se usmerjajo v razvoj, integracijo in validacijo tovrstnih tehnologij. Programske in komunikacijske rešitve družbe so rezultat lastnega razvoja, uveljavljene kot blagovni znamki GemaLogic® in ComBox.L® https://www.solvera-lynx.com/sl/ .

Zadnji članki

 • Can we use »LoRa« in harsh industrial environment? Preberite več
 • Solvera Lynx launch ComBox.L the new LoRaWAN Energy Data Logger Preberite več
 • (English) Industrial internet of things Preberite več
 • (English) How does LoRaWAN™ technology work and who can benefit from it? Preberite več
 • (English) The only ready- to-use IoT network in Slovenia (based on LoRaWAN technology) Preberite več
 • (English) Finance.si just wrote about our innovative IOT solution Preberite več
 • (ENG) Virtual Power Plant Preberite več
 • Solvera Lynx postavlja prvo omrežje LoRaWAN™ za internet stvari v Sloveniji Preberite več
 • (ENG) ComBox.L DI-B is certified by Orange Preberite več
 • (ENG) Smart Factory solutions. Become the top 10 % most energy-efficient factories in Europe. Preberite več