Energetski pregled ali sistem upravljanja z energijo?

V današnjem času, ko svet strmi k trajnostnemu razvoju, postaja energetska učinkovitost pomembna tema predvsem za velika podjetja. Evropska direktiva o energetski učinkovitosti celo določa obvezo za velike gospodarske družbe (velike porabnike energije), da morajo izvajati energetske preglede na vsake štiri leta ali uvesti sistem upravljanja energije v skladu z evropskimi ali mednarodnimi standardi (kot je standard ISO 50001), ki izključuje obveznost izvajanja energetskega pregleda.

Kaj torej izbrati? Vsak pristop ima svoje prednosti in omejitve, zato je ključnega pomena, da podjetja preučijo možnosti in izberejo tisto, ki najbolje ustreza njihovim potrebam in ciljem.


ISO 50001: Sistem upravljanja z energijo.

Sistem upravljanja z energijo (EMS – Energy Management System) je vrsta postopkov, ki podjetjem omogoča uporabo podatkov in informacij za ohranjanje in izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistem izboljšuje operativne učinkovitosti, zmanjšuje porabo energije in vpliv na okolje.

Namen sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 je, da vzpostavi sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Standard temelji na metodologiji nenehnega izboljševanja (planiraj-izvajaj-preverjaj-ukrepaj), ki upravljanje z energijo vključuje v vsakodnevno prakso organizacije ter je eden od gradnikov vsestranskega ekološkega poslovanja.


Predvideva se, da se lahko s pomočjo standarda ISO 50001 prihrani
do 60% svetovne porabe energije.


Izvajanje standarda naj bi s sistematičnim upravljanjem z energijo privedlo do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (in drugih – s tem povezanih okoljskih vplivov) ter stroškov energije.  

Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogoča razviti in izvajati energetsko politiko. Omogoča zastavljati okvirne in izvedbene cilje in akcijske plane, ki upoštevajo zakonske zahteve ter informacije o pomembni rabi energije. Podjetju omogoča izpolnjevati zaveze iz njihove politike, po potrebi ukrepati za izboljšanje energetske učinkovitosti in izkazovati skladnost sistema z zahtevami standarda.

Prednosti implementacije in certificiranja ISO 50001:

✅ Izboljšanje energetske učinkovitosti,

✅ Izboljšanje upravljanja porabe energije,

✅ Zmanjšanje stroškov energije,

✅ Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in okoljska odgovornost,

✅ Celovit nadzor nad porabo energije,

✅ Digitalizacija podatkov o energiji,

✅ Skladnost z zakonskimi predpisi in smernicami,

✅ Izboljšanje zunanje in korporativne podobe ter ugleda podjetja,

✅ Splošno zadovoljstvo in ohranjanje strank,

✅ Sistematično izboljševanje procesov,

✅ Večja ozaveščenost zaposlenih in vodstva o energetski učinkovitosti.

Energetski pregled: ocena trenutnega stanja.

Z energetskim pregledom se opravi podrobna analiza vseh objektov, sistemov, opreme in ostalih porabnikov energije in vode. Cilj pregleda je ugotoviti in prikazati trenutno stanje rabe energije in vode v podjetju ter predstavitev možnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, stroškov ter izpustov CO2. Pri ukrepih se upoštevajo organizacijski ukrepi, ki so praviloma brez investicije, ter investicijski ukrepi, kjer se upoštevajo možni letni prihranki, vračilna doba, višina investicije ter prioriteta uvedbe ukrepa.

Podjetje ni zavezano izvajati predlagane ukrepe energetske učinkovitost, zato energetski pregledi pogosto zagotavljajo enkratno sliko porabe energije, kar pa ne zagotavlja sistematičnega pristopa za upravljanje porabe energije v daljšem obdobju. Poleg tega so jih velika podjetja dolžna obnoviti na vsake štiri leta.

Prednosti energetskega pregleda:  

✅ Nižji stroški energije,

✅ Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

✅ Povečanje energetske učinkovitosti,

✅ Skrb za okolje,

✅ Prilagojena poročila in analize,

✅ Prepoznava nepravilnega delovanja opreme,

✅ Daljša življenjska doba opreme,

✅ Večja varnost zaposlenih,

✅ Dodana vrednost podjetja.

Energetski pregled omogoča hitro identifikacijo nujnih ukrepov, kar lahko privede do hitrih prihrankov energije in stroškov. Poleg tega pa je dobra orientacija za prihodnost, saj rezultati pregleda služijo kot osnova za razvoj dolgoročne strategije za učinkovito upravljanje z energijo.

Katere so glavne razlike med energetskim pregledom in sistemom upravljanja z energijo.

Energetski pregled je ključen za prepoznavanje takojšnjih priložnosti za izboljšave v porabi energije v podjetju. Gre za časovno omejen postopek, katerega cilj je identificirati in izvesti spremembe, ki bodo takoj zmanjšale porabo energije. To lahko vključuje preproste ukrepe, kot so spremembe delovnih navad ali vzdrževalnih postopkov, pa tudi večje investicije, kot je na primer zamenjava celotne razsvetljave z varčnimi svetili. Energetski pregled je torej usmerjen v kratek rok in ima potencial za hitre ter merljive rezultate. 

Sistem upravljanja z energijo pa predstavlja dolgoročno strategijo za doseganje trajnostnih energetskih ciljev. Temelji na kontinuiranem sledenju, analizi in optimizaciji porabe energije v realnem času. Sistem sledi ciklu “plan-do-check-act”, kar pomeni, da se načrtujejo ukrepi za izboljšanje, se izvedejo, preveri učinkovitost in nato prilagodi glede na rezultate. Sistem upravljanja z energijo je usmerjen v dolgoročno zmanjševanje porabe energije in izboljšanje energetske učinkovitosti. Vključuje vse vidike podjetja, vključno z organizacijsko kulturo, izobraževanjem zaposlenih, nadzorom opreme in procesov ter stalnim iskanjem in implementacijo novih inovativnih rešitev za učinkovitejšo porabo energije.


Če povzamemo, energetski pregled je osredotočen na hitre izboljšave in takojšnje prihranke energije, sistem upravljanja z energijo pa je usmerjen v dolgoročno strategijo za trajnostno energetsko učinkovitost ter kontinuirano in celovito optimizacijo energetskega sistema podjetja.


energetski pregled ali sistem

Prikaz razlik med energetskim pregledom in sistemom upravljanja z energijo

Za kaj se torej odločiti.

Zakaj se bo podjetje odločilo je odvisno od strateške usmeritve, želenih rezultatov ter prednostnih nalog. Energetski pregled in sistem upravljanja z energijo sta dve različni, a dopolnjujoči si orodji, ki ponujata različne pristope k učinkovitemu obvladovanju energije.

Če si podjetje želi hitrih prihrankov in takojšnje zboljšanje, bo energetski pregled bolj primeren. Nasprotno pa bo podjetje, ki si prizadeva za dolgoročno trajnostno rast ter kontinuirano izboljševanje verjetno izbral sistem upravljanja z energijo. Če ima podjetje že vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 se lahko ISO 50001 združi z obstoječimi sistemi, saj temelji na podrobnejšem pregledu, načrtovanju, merjenju in analizi, ki so specifični samo za energetsko učinkovitost, ki ni zajeta v osnovah ISO 14001.

Ključno je, da podjetje skrbno oceni svoje cilje, vrednote in okoliščine ter izbere pristop, ki bo najbolje podpiral njegovo poslovno vizijo in okoljsko odgovornost. 


Solvera Lynx - Energy Management Solution Provider.

📧 info@solvera-lynx.com │📞 01 40 12 860

🌐 www.solvera-lynx.com │🛒 shop.solvera-lynx.com