Posted by: admin Category: Uncategorized Comments: 0

NAZIV OPERACIJE: “PARTNERSTVO NA TRŽIŠČU FILIPINI”.

Namen:

Namen je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj  je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Obdobje izvajanja aktivnosti operacije:

09.05.2018 – 31.10.2019

Kratka predstavitev projekta:

Partnerstvo v sestavi družb Solveralynx, Korona, SITEL se na javni razpis prijavlja z namenom pridobitve podpore za učinkovitejši nastop in posledično vstop na geografsko tržišče Filipini. V okviru v nadaljevanju predstavljenih aktivnosti se partnerstvo usmerja v osvojitev geografskega trga Filipini. Partnerji bodo s svojimi produkti komplementarno nastopali v verigi vrednosti; na tržišču produktov in rešitev za učinkovito upravljanje z energijo. Solveralynx je ponudnik celovitih IT rešitev in storitev za učinkovito pravljanje z energijo. Rešitve in storitve pokrivajo tri stebre sodobnih energetskih praks – energetski monitoring (spremljanje rabe energentov), energetsko učinkovitost (za industrijo in zgradbe), energetsko fleksibilnost (virtualne elektrarne, pametna omrežja … ). Korona je poleg storitev svetovanja, izdelave projektne in tehnične dokumentacije ter inženiringa v energetiki tudi ponudnik razvoja lastnih informacijskih rešitev, implementiranih pri različnih subjektih elektroenergetike; pa naj gre za aplikacije, namenjene podpori upravljanja s sredstvi, področno usmerjenih spletnih portalov, sistemov podpore obratovanju prenosnih in distribucijskih podjetij za električno energijo in delovanju organizatorjev tržišč ali pa informacijske rešitve za podporo prodaji električne energije končnim odjemalcem, v zadnjem času pa predvsem s poudarkom na »smart« rešitvah. SITEL • je vodilno slovensko proizvodno podjetje na področju napajalnih naprav in sistemov. S pomočjo lastnih raziskav in razvoja, tesnega sodelovanja z domačimi in tujimi kupci ter dobavitelji družba nudi široko paleto izdelkov in storitev na področju napajalnih naprav in sistemov. Strokovnjaki izvajajo vse od svetovanja, inženiringa in projektive, razvoja in izvedbe rešitev, postavitve sistemov, izobraževanja, pa do servisa in vzdrževanja sistemov. Usmerjenost je v iskanje rešitev, ki zagotavljajo neprekinjeno in kakovostno napajanje z električno energijo.

Poslovna priložnost -splošni potencial • Skladno s področjem delovanja in portfeljem izdelkov / rešitev partnerstvo zaznava priložnost za vstop na navedeno geografsko tržišče na segmentih: 1. Učinkovitega upravljanja z energijo, 2. Upravljanja pametnih omrežij (platform za prilagajanje odjema), 3. Obdelave energetskih podatkov. Na energetskem področju se na tem geografskem trgu v kratkoročnem obdobju pričakujejo spremembe, predvsem na tržišču oskrbe z električno energijo. Filipinska vlada (angl. DOE) je pripravila razvojno agendo 2016-2040, ki se usmerja v zagotovitev varne, zanesljive in kvalitetne oskrbe z električno energijo na Filipinih.Razvojna pozornost bo med drugim usmerjena v uvajanje novih tehnologij za delovanje elektroenergetskih sistemov, distribucijskih poti, zagotavljanja učinkovite rabe energije v industriji kot tudi gospodinjstvih.Razmere izkazujejo, da zagotavljanje konvencionalnih energetskih virov v kratkoročnem obdobju ne bo več izpolnjevalo potreb. Tudi Svetovna banka je v letu 2017 podala ugotovitev (indikator RISE), da imajo Filipini precej rezerve na področju zagotavljanja učinkovite rabe energije; tudi v smeri doseganja trajnostnih energetskih ciljev.14Glede na predstavljeno razvojno agendo je na področju učinkovitega upravljanja z energijo v obdobju 2017-2019 predvideno oblikovanje pravil, osnovnih modelov in orodij za ESCO ter zagotovitev sredstev za izvedbo projektov. V obdobju 2020-2022 pa je predvidena podpora in usmeritev v vzpostavitev mehanizmov za vključevanje aktivnega odjemalca, in spodbujanje upravljanja odjema 15.

 

JAVNI RAZPIS JE SOFINANCIRAN S POMOČJO:

SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si

Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si


Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.