R&D - SolveraLynx

Raziskave & Razvoj

V Solveri Lynx se zavedamo pomembnosti stalnega razvoja in nadgrajevanja svojih rešitev, zato svoj čas in trud vlagamo v različne raziskovalne in razvojne aktivnosti, ki nam dolgoročno prinašajo nova znanja, oblikujejo naše bodoče proizvode in storitve ter pomagajo razviti rešitve, ki jih lahko ponudimo našim kupcem. Zato smo v Solveri Lynx že od vsega začetka vpeti v različne raziskovalno-razvojne pobude in projekte, oblikovali pa smo tudi raziskovalno skupino Lynx Labs.

Naše raziskovalno-razvojne aktivnosti potekajo na vseh področjih našega dela, in sicer pri razvoju elektronike in komunikacij, razvoju programske opreme za upravljanje z energijo in podatki do umeščanja naših konceptov upravljanja z energijo v različna okolja uporabnikov – pri nadzoru in spremljanju različnih energetskih podatkov in parametrov, pri analitiki energetske učinkovitosti pri uporabnikih do uvajanja programskih rešitev za platforme za fleksibilnost pri proizvodnji in odjemu energije.

Raziskovalno-razvojni projekti

Sodelovali smo v več raziskovalno-razvojnih projektih, financiranih iz lastnih in različnih drugih virov, in sicer tako mednarodnih (6. in 7. okvirni program EU, Intelligent Energy for Europe Evropske komisije) kot domačih (Ministrstvo za gospodarski razvoj, Ministrstvo za znanost, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT in drugi). Projekti, v katerih smo sodelovali:

 1. Context sensitive monitoring of energy consumption to support energy savings and emissions trading in industry (LifeSaver) – 7. okvirni program EU
 2. Ambient-Intelligent Interactive Monitoring System for Energy Use Optimisation in Manufacturing SMEs (AmiMOSES) – 7. okvirni program EU
 3. Efficient Implementation of Energy Services in SMEs (EFFI) – Intelligent Energy for Europe
 4. Training programmes to Increase Energy-efficiency by Railways (TRAINER), EIE – Intelligent Energy for Europe
 5. Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije, Kompetenčni center SURE
 6. Inteligentna elektroenergetska platforma za nadzor in vodenje razpršenih virov in porabnikov – SUPERMEN, SPIRIT, Evropski sklad za regionalni razvoj

12

 

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019-2022. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

Naziv sejma: E-WORLD ENERGY & WATER 2019

Datum: 05. – 07. FEBRUAR 2019

Lokacija: Essen, Nemčija

E-world energy and water 2019 je vrhunski evropski dogodek za energetske strokovnjake.

Letos smo predstavili: GemaLogic – programsko opremo za upravljanje z energijo, rešitve za spremljanje energije in rešitve za energetsko učinkovitost.

 

Pri projektu sodelujejo:

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si

SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

 

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

Pri projektu sodelujejo:

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si

SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Interoperabilna IoT komunikacijska naprava COMBOXLM

 

Podatki o projektu: Naziv projekta: Interoperabilna IoT komunikacijska naprava COMBOXLM

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bo razvita IoT komunikacijska naprava na LoRaWAN tehnologiji. Glavni tehnološki izzivi so zagotoviti delovanje naprave v različnih frekvenčnih območjih, interoperabilnost, enostavna nastavljivost in miniaturizacija naprave. Interoperabilnost bomo zagotavljali v treh nivojih:

 • Delovanje naprave v omrežjih različnih LoRaWAN omrežnih storitev,
 • Povezljivost naprave s programskimi rešitvami za upravljanje LoRaWAN omrežij,
 • Povezljivost naprave z NN merilno varovalko.

V primeru pojava nadtoka lahko sunki električnega toka v NN merilni varovalki dosegajo do nekaj dest kiloamperov, pri tem pa se sprošča tudi visoka temperatura. Predvsem zato bo interoperabilnost naprave z NN merilno varovalko predstavlja dodaten velik izziv pri razvoju HW in SW.

Z razvojem nagovarjamo sledeče tehnološke izzive:

 • Delovanje naprave na različnih frekvenčnih območjih, različnih geografskih področij
 • Interoperabilnost naprave I – Delovanje naprave v omrežjih različnih ponudnikov LoRaWAN omrežnih storitev
 • Enostavna nastavljivost – Uporabniku prijazna konfiguracijska orodja
 • Miniaturizacija naprave

 

Finančni viri:

 • Sofinanciranje – 248.697,00 EUR
 • Skupaj (v EUR) – 552.660,00 EUR

 

Pričetek projekta: 06.12.2018

Predviden zaključek projekta: 05.12.2020

Kontaktna oseba:

kristina.bogataj-habjan@solvera-lynx.com

Partnerja:

RC eNeM d.o.o.

http://www.rc-enem.si/

mitja.koprivsek@rc-enem.si

Solvera Lynx d.o.o.

Izvedbo projekta podpirajo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo http://www.mgrt.gov.si/

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) http://www.eu-skladi.si 

 

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

Pri projektu sodelujejo:

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si

SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 – 2019

Naziv operacije: Partnerstvo na tržišču Filipini

Namen:

Namen je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj  je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Obdobje izvajanja aktivnosti operacije:

09.05.2018 – 31.10.2019

Kratka predstavitev projekta:

Partnerstvo v sestavi družb Solveralynx, Korona, SITEL se na javni razpis prijavlja z namenom pridobitve podpore za učinkovitejši nastop in posledično vstop na geografsko tržišče Filipini. V okviru v nadaljevanju predstavljenih aktivnosti se partnerstvo usmerja v osvojitev geografskega trga Filipini. Partnerji bodo s svojimi produkti komplementarno nastopali v verigi vrednosti; na tržišču produktov in rešitev za učinkovito upravljanje z energijo. Solveralynx je ponudnik celovitih IT rešitev in storitev za učinkovito pravljanje z energijo. Rešitve in storitve pokrivajo tri stebre sodobnih energetskih praks – energetski monitoring (spremljanje rabe energentov), energetsko učinkovitost (za industrijo in zgradbe), energetsko fleksibilnost (virtualne elektrarne, pametna omrežja … ). Korona je poleg storitev svetovanja, izdelave projektne in tehnične dokumentacije ter inženiringa v energetiki tudi ponudnik razvoja lastnih informacijskih rešitev, implementiranih pri različnih subjektih elektroenergetike; pa naj gre za aplikacije, namenjene podpori upravljanja s sredstvi, področno usmerjenih spletnih portalov, sistemov podpore obratovanju prenosnih in distribucijskih podjetij za električno energijo in delovanju organizatorjev tržišč ali pa informacijske rešitve za podporo prodaji električne energije končnim odjemalcem, v zadnjem času pa predvsem s poudarkom na »smart« rešitvah. SITEL • je vodilno slovensko proizvodno podjetje na področju napajalnih naprav in sistemov. S pomočjo lastnih raziskav in razvoja, tesnega sodelovanja z domačimi in tujimi kupci ter dobavitelji družba nudi široko paleto izdelkov in storitev na področju napajalnih naprav in sistemov. Strokovnjaki izvajajo vse od svetovanja, inženiringa in projektive, razvoja in izvedbe rešitev, postavitve sistemov, izobraževanja, pa do servisa in vzdrževanja sistemov. Usmerjenost je v iskanje rešitev, ki zagotavljajo neprekinjeno in kakovostno napajanje z električno energijo.

Poslovna priložnost -splošni potencial • Skladno s področjem delovanja in portfeljem izdelkov / rešitev partnerstvo zaznava priložnost za vstop na navedeno geografsko tržišče na segmentih: 1. Učinkovitega upravljanja z energijo, 2. Upravljanja pametnih omrežij (platform za prilagajanje odjema), 3. Obdelave energetskih podatkov. Na energetskem področju se na tem geografskem trgu v kratkoročnem obdobju pričakujejo spremembe, predvsem na tržišču oskrbe z električno energijo. Filipinska vlada (angl. DOE) je pripravila razvojno agendo 2016-2040, ki se usmerja v zagotovitev varne, zanesljive in kvalitetne oskrbe z električno energijo na Filipinih.Razvojna pozornost bo med drugim usmerjena v uvajanje novih tehnologij za delovanje elektroenergetskih sistemov, distribucijskih poti, zagotavljanja učinkovite rabe energije v industriji kot tudi gospodinjstvih.Razmere izkazujejo, da zagotavljanje konvencionalnih energetskih virov v kratkoročnem obdobju ne bo več izpolnjevalo potreb. Tudi Svetovna banka je v letu 2017 podala ugotovitev (indikator RISE), da imajo Filipini precej rezerve na področju zagotavljanja učinkovite rabe energije; tudi v smeri doseganja trajnostnih energetskih ciljev.14Glede na predstavljeno razvojno agendo je na področju učinkovitega upravljanja z energijo v obdobju 2017-2019 predvideno oblikovanje pravil, osnovnih modelov in orodij za ESCO ter zagotovitev sredstev za izvedbo projektov. V obdobju 2020-2022 pa je predvidena podpora in usmeritev v vzpostavitev mehanizmov za vključevanje aktivnega odjemalca, in spodbujanje upravljanja odjema.15

Pri projektu sodelujejo:

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si

SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uvajanje vitke proizvodnje v podjetju Solvera Lynx d.o.o

 

Naziv operacije: Uvajanje vitke proizvodnje v podjetju Solvera Lynx d.o.o

v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«, ki ga je razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija in ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Obdobje izvajanja aktivnosti operacije:

16.04.2018 – 10.09.2018

Kratka predstavitev projekta:

V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti, katerih glavni cilj je doseči preglednejšo organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost storitev oz. proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča.

Pri projektu sodelujejo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo http://www.mgrt.gov.si/

SPIRIT Slovenija, javna agencija http://www.spiritslovenia.si 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) http://www.eu-skladi.si 

 

Razvoj LoRaWAN senzorsko-komunikacijske naprave napajane z žetjem/zbiranjem energije (energy harvesting)

 

Podatki o projektu:

Naziv projekta: Razvoj LoRaWAN senzorsko-komunikacijske naprave napajane z žetjem/zbiranjem energije (energy harvesting)

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bo razvita brezžična, dvosmerna senzorsko-komunikacijska postaja, ki bo za svoje napajanje uporabljala t.i. žetje energije. Napravo bo možno uporabljati za zajem in posredovanje različnih podatkov v internetu stvari – npr. temperatura, merjenje električnih veličin, merjenje podatkov o rabi energije, itd… Izdelek bo imel zaradi uporabe brezžične tehnologije LoRaWAN (nizka poraba energije, dolg doseg) za komunikacijo zelo nizko porabo energije, kar bo omogočalo žetje energije.

Cilje:

Cilj 1: razviti nove inovativne produkte; Kazalnik: Stevilo inovativnih produktov; Načrtovana vrednost: leto -2019, vrednost – 1.

Cilj 2: okrepiti razvojno inovativni potencial podjetja z zaposlovanjem visoko izobraĹľenega kadra; Kazalnik: Zaposlitev vsaj ene visoko izobražene osebe z ravnjo izobrazbe SOK 8 ali več in starostjo 35 let ali manj; Načrtovana vrednost: leto – 2019, vrednost – 10.

Cilj 3: razviti tehnološke inovacije na področju shranjevanja zbrane energije; Kazalnik: Stevilo tehnoloških inovacij v last podjetja v sklopu projekta; Načrtovana vrednost: leto: 2019, vrednost – 6.

Finančni viri:

Sofinanciranje – 242.904,99 EUR

Skupaj (v EUR) – 441.645,44 EUR

Pričetek projekta: 15.6.2017

Predviden zaključek projekta: 31.10.2018

Kontaktna oseba:

direktorica za raziskave in razvoj

kristina.bogataj-habjan@solvera-lynx.com

Izvedbo projekta podpirajo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo http://www.mgrt.gov.si/

SPIRIT Slovenija, javna agencija http://www.spiritslovenia.si 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) http://www.eu-skladi.si 

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko http://www.svrk.gov.si/en/ 

 

RAZVOJNI PROJEKT: DEMONSTRACIJA CELOSTNEGA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA (DEUP)

 

Podjetje Solvera Lynx se je priključilo konzorciju podjetij pod vodstvom podjetja Petrol, d.d. pri izvajanju projekta Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP), v katerem bodo razvite rešitve aktivnega vključevanja odjema, napredno vodenje odziva odjema ter upravljanje z energijo. Demonstracijski projekti bodo izvedeni v sodelovanju z velikimi industrijskimi odjemalci iz železarske, avtomobilske in elektro industrije. Zaradi specifičnosti posameznih skupin odjemalcev in ciljne čimbolj aplikativne implementacije smo delo razdeli v 3 vsebinske sklope.

 • prvi delovni sklop PLATFORMA ZA FLEKSIBILNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO V JEKLARSTVU (STEELFLEX) vodi Solvera Lynx in se nanaša na razvoj napredne platforme za vodenje prilagodljivega odjema. Izvedeni bosta dve pilotni demonstraciji in sicer 1 krovna platforma prilagodljivega odjema ter ciljno prilagojena aplikacija Steelfleks za jeklarsko industrijo.
 • drugi delovni sklop združuje razvoj in implementacijo EMS prilagojenega za klasično industrijsko proizvodnjo t.i. factory managment system ali kratko FEMS. Izvedene bosta 2 pilotni postavitvi FEMS ter 1 pilotna postavitev celovitega energetskega monitoringa transformatorja.
 • tretji delovni sklop pa se osredotoča na energetsko optimiranje vodovodnih sistemov, kjer bosta izvedeni 2 pilotni postavitvi.

Projekt Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP) je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije »Pilotni/demonstracijski projekti – i. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije« za sofinanciranje operacije »Demonstracija celostnega energetskega upravljanja« s sklepom št. 303-7-4/2016/7, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Preberi več o Projektu DEUP

 

Pričetek projekta: junij 2017

Predviden zaključek projekta: 2020

Kontaktna oseba:

direktorica za raziskave in razvoj

kristina.bogataj-habjan@solvera-lynx.com

Izvedbo projekta podpirajo:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo http://www.mgrt.gov.si/

SPIRIT Slovenija, javna agencija http://www.spiritslovenia.si 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) http://www.eu-skladi.si 

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko http://www.svrk.gov.si/en/ 

VODENJE ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI ODJEMALCIH (DEMAND RESPONSE CONTROL SYSTEM)

NEDO R&D Project

Podatki o projektu:

Vodenje odjema električne energije pri odjemalcih (Demand Response Control System)

Kratek opis projekta:

Solvera Lynx sodeluje v slovensko-japonskem projektu NEDO, ki je triletni projekt pametnih omrežij, v katerem so osnovni partnerji Japonska razvojna agencija NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Poleg družbe ELES bo na slovenski strani v projekt vključenih veliko število deležnikov, zato ga upravičeno imenujemo nacionalni projekt, zaradi česar je to tudi edinstven tovrsten projekt v Evropi. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje ali skupnosti, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni države.

Solvera Lynx koordinira enega od 4 sklopov projekta, in sicer WG3, v katerem sodelujemo z elektrodistribucijskim podjetjem Elektro Maribor, EIMVjem, TECESom, Lokalno energetsko agencijo Ptuj, Kreativnim laboratorijem ter več kot 800 gospodinjskimi uporabniki, ki so pristopili k projektu PREMAKNI PORABO (www.premakni-porabo.si). Gre za projekt, čigar cilje je preveriti možnosti za vodenje odjema električne energijo (Deman Response) pri odjemalcih v času, ko je v omrežju obdobje visoke porabe energije.

V okviru projekta Solvera Lynx zagotavlja razvoj programske opreme, sistema za upravljanje vodenega odjema (Deman Response Control System) ter koordinira namestitev LoRaWAN brezžičnih komunikacijskih naprav za neposredni odklop in opremo za upravljanje rabe z energijo v gospodinjstvih (Home energy Management System) dveh slovenskih ponudnikov, in sicer podjetja Entia in Robotina.

Sistemski (pametni) števci, vključeni v sistem naprednega merjenja omogočajo sistemskemu operaterju izvajanje naprednih storitev. Z ustreznimi spodbudami  je mogoče doseči, da se odjemalci aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema ter  tako prispevajo k  znižanju  investicijskih  stroškov  v  širitev  elektroenergetskega omrežja.

Z vstopom v shemo prilagajanja odjema, odobreno s strani Agencije za energijo RS, odjemalci za obdobje enega leta postanejo del skupine aktivnih uporabnikov na območju 10 občin na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja (RTP) Breg in ki so že vključeni v sistem naprednega merjenja. Obenem pa bodo odjemalci tudi del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in ki bo podal usmeritve za razvoj naprednih tarif za celotno Slovenijo. Projekt pokriva občine Cirkulane, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Ptuj, Starše, Videm  in Žetale.

Slovensko-japonski projekt omogoča zanesljivejšo oskrbo, predstavlja priložnost za domačo industrijo, na podlagi pridobljenih izkušenj pa bo podal usmeritve za celotno Slovenijo.

Pričetek projekta: junij.2017

Predviden zaključek projekta: 31.12.2018

Kontaktna oseba:

direktorica za raziskave in razvoj

kristina.bogataj-habjan@solvera-lynx.com

Izvedbo projekta podpirajo:

ELES, NEDO in Hitachi

Raziskave

Razvoj programske opreme

Razvoj programske opreme

Razvoj programske opreme zahteva široke kompetence zaposlenih v podjetju, in sicer od priprave razvojnih idej, sooblikovanja in prepoznavanja zahtev uporabnikov do dobrega poznavanja samih IKT tehnologij, razvojnih orodij in vzpostavljenega okolja, ki omogoča lasten razvoj programske opreme. V podjetju smo ponosni, da lahko sami pokrijemo večino zahtev za kakovosten razvoj programske opreme, hkrati pa sodelujemo tudi z različnimi raziskovalnimi skupinami na področjih, ki jih znotraj podjetja ne pokrivamo.

Razvoj elektronike

Razvoj elektronike

V zadnjih letih smo se v Solveri Lynx odločali za razvoj elektronike, ki temelji na izdelavi platform, ki nam omogočajo prilagajati svoje rešitve potrebam naročnikov. Pri tem upoštevamo zadnje tehnologije, in dokaz za to je uspešen prodor na področju razvoja naprav, ki temeljijo na tehnologiji LoRaWAN, torej naprave dolgega dometa in nizke porabe energije. S tem vstopamo na področje interneta stvari (Internet of Things), kjer v prihodnjih letih po celem svetu pričakujejo izjemno velik razmah.

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Razvojne aktivnosti nam omogočajo prepoznavanje ključnih področij, znanj in orodij, ki jih potrebujemo za razvoj orodij, s katerimi bo uporabnik spremljal, analiziral in sprejemal odločitve za povečevanje energetske učinkovitosti in s tem znižanje stroškov za energijo. S sodelovanjem na različnih mednarodnih projektih, kot so AmiMOSES, LifeSaver in Effi, smo v povezavi z raziskovalnimi institucijami razvijali koncepte in jih kasneje tudi preizkusili na realnih primerih pri uporabnikih.

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam