UČINKOVIT IN USPEŠEN SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

V LETU 2020 JE BILA ENERGETSKA ODVISNOST SLOVENIJE ZA 7 ODSTOTNIH TOČK NIŽJA KOT V LETU 2019!

Energetska odvisnost je razmerje med neto uvozom (uvoz – izvoz) in oskrbo z energijo na ravni države in meri odvisnost države od uvoza energije. Ta se je znižala, predvsem zaradi zmanjšanega uvoza naftnih proizvodov in sicer za 16%, ter povečane domače proizvodnje energije. Slovenija je v letu 2020 z domačimi viri energije zadovoljila 55% potreb po energiji. (Vir)


Certifikat ISO 500001 - Sistem upravljanja z energijo.

Cilj standarda je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, potrebne za izboljšanje energetske učinkovitosti. Tako sistematično upravljanje energije, bo privedlo do zmanjšanja stroškov za energijo in emisij toplogrednih plinov. Standard je uporaben za organizacije vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere, ki obravnava:

  • Uporabo/porabo energije
  • Merjenje, dokumentiranje in poročanje o rabi/porabi energije
  • Načini oblikovanja in nabave opreme, sistemov in procesov, ki uporabljajo energijo
  • Razvoj načrta za upravljanje z energijo in drugih dejavnikov, ki vplivajo na energetsko učinkovitost, ki jo lahko spremlja in na katere vpliva podjetje

Imate ISO 14001? Kako do ISO 50001 - Sistem upravljanja z energijo.

Oba standarda imata podoben rezultat, ki je zmanjšati vpliv na okolje, ampak imata različne cilje, poti, zahteve ter koristi.

ISO 50001 temelji na modelu sistema vodenja stalnih izboljšav, ki se uporabljajo za ISO 14001 (tudi za ISO 9001). Če podjetje združi oba standarda, lahko lažje vključi upravljanje z energijo v svoje prizadevanje za kakovost in upravljanje okolja. ISO 50001 dodaja podatke, ki se nanašajo na načrtovanje energetike, operativni nadzor, prav tako pa tudi merjenje in spremljanje.

Podjetje lahko pridobi standard ISO 50001 tudi, če nima vpeljanega sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

ISO 50001 temelji na podrobnejšem pregledu, načrtovanju, merjenju in analizi. Značilni so samo za energetsko učinkovitost, ki ni zajeta v osnovah ISO 14001. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje. Ti upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih.


Energetski managerji ekipe Solvera Lynx vam lahko pomagajo do uspešne uvedbe sistema upravljanja z energijo.


S povezavo merilnikov s sistemom GemaLogic, ki nadzoruje rabo energije in vode, alarmiranje ob nastanku izrednih situacij in snovanje ukrepov za zniževanje porabe.

GemaLogic

GemaLogic ustreza vsem zahtevam standarda za energetski management ISO 50001 za spremljanje, merjenje in analizo podatkov.

Podjetje lahko hitro izboljša energetsko učinkovitost, ko se začne s tem sistematično ukvarjati, na način da vključi vse, ki ima kakršen koli vpliv na rabo energije.

Uporabniki sistema GemaLogic v povprečju dosegajo prihranke v višini 7% že prvo leto po implementaciji.

merilniki in gemalogic