Učinkovita raba energije v podjetjih: Kako jim pomagamo?

Učinkovita raba energije v podjetjih postaja kritična. Zaradi velikega števila obratovalnih parametrov in visoke frekvence preverjanja podatkov, postaja energetski proces še posebej v realnem času zelo zahteven in neobvladljiv. V praksi se zato uporabljajo specializirana orodja za avtomatski zajem ključnih podatkov iz različnih virov za celostno spremljanje rabe energije.

Če podjetje nima sistematičnega sistema za upravljanje z energijo (EMS), lahko to predstavlja nevarnost in tveganje za uspešno delovanje podjetja.


Sistem upravljanja z energijo (EMS) zagotavlja okvir za:

 • Centralno krmiljenje naprav, ki so na več lokacijah (HVAC enote, sistemi razsvetljave,..).
 • Upravljanje HVAC (druge opreme, ki porabljajo energijo) na daljavo.
 • Zagotavljanje funkcije merjenja in spremljanja porabe energije, ki upraviteljem objektov ter stavb, energetskim managerjem, ali drugim omogoča zbiranje in vpogled podatkov.
 • Sprejemanje odločitev o izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije, nakupa ali prodaje energentov in drugih energetsko povezanih odločitev z analitično podprtimi informacijami.
 • Doseganje energetske učinkovitosti z optimizacijo procesov.
 • Poročanje o podrobni porabi energije po posameznih delih stavbe, proizvodnje naprav ali strojev.
 • Razvito energetsko politiko.
 • Določitev ciljev za znižano rabo energije.
 • Zagotavlja podporo za odločanje v realnem času (iskanje in zajemanje najboljših priložnosti za varčevanje).
 • Merjenje rezultatov.
 • Nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti.

DIAGNOSTIKA: Informacijski sistem EM je orodje za vpogled porabo energije in odkrivanje vzrokov za povečano porabo. Vzpostavitev informacijskega sistema je le podporni proces upravljanja z energijo, ki zagotavlja podroben in jasen vpogled v rabo energije.

UKREPANJE: Za odpravo vzrokov je pomembno vzpostaviti strokovno ekipo, ki bo prevzela vodstvo in izvajala aktivnosti, ki bodo prispevale k zniževanju ogljičnega odtisa objekta ali proizvodnega obrata oz. bo prispevala k učinkoviti rabi energije v skladu s standardom ISO 50001. Osnova za vzpostavitev učinkovitega delovanja je dobro poznavanje procesa izrabe energije in nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na porabo energije – energetski management.


PDCA

Pot do učinkovite rabe energije v podjetjih.

Optimalno delovanje sistemov in trajnostno povečanje energetske učinkovitosti lahko dosežete z implementacijo PDCA kroga – planiraj, izvajaj, preverjaj, ukrepaj (ang. Plan, Do, Check, Act). Merjenje porabe energije je ključno za prehod od ukrepov do dejanj, ki prinašajo prihranke.


Merjenje porabe energije vs upravljanje z energijo.

Od ukrepov do dejanj, ki prinašajo prihranke.

merjenje porabe energije vs upravljanje z energijo

Merjenje porabe energije vs upravljanje z energijo


Predstavitev upravljanja z energijo.

 1. Podrobna ocena porabe in rabe energije v organizaciji: Izvedba energetskega pregleda za celovit vpogled.
 2. Opredelitev postopkov implementacije: Določitev korakov za učinkovito izvajanje sistema upravljanja z energijo.
 3. Uporabljena tehnologija: Opredelitev tehnoloških rešitev in njihovih načel.
 4. Določitev dejavnikov: Energetski, finančni, ekološki in regulativni dejavniki.
 5. Določanje ciljev: Postavljanje jasnih energetskih ciljev.
 6. Strategija za doseganje ciljev: Razvoj strategije za doseganje zastavljenih ciljev.
 7. Načrt ukrepanja: Vzpostavitev načrta za ukrepanje v primeru odstopanja od ciljnih vrednosti.

Planiranje je ključno.

Prvi korak: Izdelava podrobne ocene porabe in rabe energije v organizaciji

Energetski pregled: Prvi korak je izdelava podrobne ocene porabe in rabe energije v organizaciji. Energetski pregled, izveden s strokovnjaki, zagotavlja nepristranski vpogled v trenutno energetsko stanje podjetja.

Drugi korak: Analiza porabe in rabe energije v vašem podjetju

Analiza porabe in učinkovitosti proizvodnih procesov: Učinkovitost izrabe energije zahteva poznavanje energetske učinkovitosti strojev in naprav povezanih s proizvodnim procesom. Poudarek je na zmanjšanju porabe energije na enoto proizvodnje.

Četrti korak: Redno in sistematično poročanje

Sistem upravljanja z energijo, ki omogoča popoln pregled nad porabo energije: 

 • Prepoznajte pomembne porabnike energije in vidite koliko energije porabi posamezna naprava ali stroj.
 • Pridobite poročila o prihrankih energije z vpogledom v porabo energije.
 • Uporabite alarme za takojšnje ukrepanje, ko pride do odstopanj.
 • Pridobite jasno in natančno sliko porabe energije in vode, hitro prepoznajte ukrepe za varčevanje z energijo brez izgube časa in ročne obdelave podatkov.
 • Spremljajte uspešnost ukrepov za zmanjšanje porabe energije.

Učinkovita raba energije v podjetjih - kako jim pomagamo.

GemaLogic – Sistem upravljanja z energijo

 • Vidna poraba energije. Nadzorujte porabo energije in vode, sprejemajte alarme ob kritičnih dogodkih in načrtujte nadaljnje ukrepe za učinkovitejšo rabo energije. Prihranite 10 % z implementacijo sistema.
 • Pregledno, enostavno in učinkovito upravljanje z energijo.
 • Izboljšanje energijske učinkovitosti ter zmanjšanje emisij in stroškov energije. GemaLogic je napredno EM orodje za vse organizacije, ki uporabljajo ali se pripravljajo na uvedbo sistema upravljanja z energijo ISO 50001.
GemaLogic, kaj storiti po energetskem pregledu
 • Popolni nadzor z enega mesta. Povežite vse zgradbe, proizvodne obrate, naprave ali stroje na GemaLogic platformo in jih spremljajte ter upravljajte z enega mesta.

Prednosti implementacije sistema upravljanja z energijo.

Celovit nadzor nad porabo energije

 • Digitalizacija podatkov o energiji.
 • Konsolidacija vseh podatkov o energiji na enem mestu – ni preklapljanja med sistemi.
 • Postavitev postopka primerjalnih analize in vpogledov v porabo energije (kazalniki energetske učinkovitosti).
 • Hitro prepoznavanje področij za izboljšave.

Digitalizacija podatkov o energiji

 • Zmanjšanje porabe energije s spremljanjem in analizo → odkrivanje problematičnih področij, ki jih je mogoče izboljšati z minimalnimi naložbami ali brez njih.
 • Transparentnost ukrepov za varčevanje z energijo.
GemaLogic

Nižji stroški energije

 • Nižja poraba energije doprinese k manjšim stroškom energije.
 • Finančne spodbude za implementacijo sistema EMS in/ali zamenjavo dotrajanih naprav, ki vam pomaga znižati porabo in stroške energije.
 • Nižji stroški vzdrževanja zaradi manjše obremenitve sistemov.
 • Uvedba alarmov (skrajša reakcijski časa v primeru okvare).

Zmanjšanje emisij in ogljičnega odtisa

 • Manjša poraba energije → manjši ogljični odtis.
 • Bolj energetsko učinkovite naprave → manjši ogljični odtis.
 • Postavitev virov zelene energije → samooskrba, manjša odvisnost od zunanjih konvencionalnih virov ter posledično nižji ogljični odtis.

Skladnost z najnovejšim standardom upravljanja z energijo

 • Pridobitev certifikata ISO 50001 – priznanega mednarodnega standarda, ki vam pomaga izboljšati podobo podjetja in verodostojnost med strankami, partnerji in deležniki.
 • Vpliv na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (ang.: “SDG – Sustainable Development Goals”),
 • Spremljanje kazalnikov v skladu s t.i. GHG protokolom (ang.: “Greenhouse Gas Protocol”).

Kako podjetjem pomagamo do učinkovite rabe energije?.

Z lastnimi in inovativnimi orodji za upravljanje z energijo